Regulamin sklepu internetowego outlet 243.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

  

1. Sklep internetowy Outlet Poznańska 243 dostępny pod adresem internetowym outlet243.pl, prowadzony jest przez Marka Choińskiego wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez  ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521 166 64 19, REGON 012435438. Adres siedziby Poznańska 243, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.  

§ 2

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Outlet Poznańska 243, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 521 166 64 19, REGON 012435438.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym outlet243.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o
dzieło. 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Poznańska 245, 05-860 Ożarów Mazowiecki

2. Adres e-mail Sprzedawcy: olxpoznanska243@gmail.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 531 777 555

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 10 1090 0088 0000 0001 4691 9336

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:00-15:00 (poniedziałek-piątek)

§ 4

Informacje ogólne

 

1.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną
Klienta.

2.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na
Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych
danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny
podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
podatek VAT).

4. Na
końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za
Produkt oraz
koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe),
o której Klient
jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli
związania się Umową Sprzedaży.

5. Gdy
charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na  wcześniejsze obliczenie
wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o  sposobie, w jaki cena będzie
obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi
pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w  opisie Produktu.

§ 5

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury ( należy doliczyć 23% vat), jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5.Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego                  

Produktu:

a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Poznańska 243, Ożarów Mazowiecki,

    pon-pt godz 7-15

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Wpłata na konto Sprzedawcy

b. Płatność za pobraniem

c. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej                 oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem albo  płatności elektronicznych, Klient  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany do odbioru i dodokonania  płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatnośc wyłącznie gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem  ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego                   Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie               stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty  elektronicznej Klienta. Odbiór osobisty w terminie maksymalnie do 2 dni roboczych w przypadku prośby o dłuższy termin odbioru należy wpłacić zaliczke 50% wartości towaru, która w przypadku nie odebrania zamówionego produktu  nie jest zwracana.

7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

12. Wysyłka produktów jest realizowana w ciągu 72 godzin. 

§ 9

1. Produkty outlet to sprzęt pochodzący z końcówek kolekcji, wyprzedaży, likwidacji sklepów, po ekspozycyjny i z licytacji komorniczych. Pochodzą z różnych dystrybucji krajowych, a ich cena jest do 60% niższa niż w sklepach. Mogą zawierać mikrorysy, opakowanie zastępcze lub ślady weryfikacji działania produktu. Każdy produkt posiada szczegółkowy opis stanu faktycznego oraz załączone do niego zdjęcia w przypadku wad.

2. Oferujemy produkty w trzech kategoriach : całkowicie nowe, klasy 1 i klasy 2. Każdy produkt jest dokładnie opisany i jeśli posiada jakieś wady informujemy o tym. Zawsze można skontaktować się z nami aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konkretnego produktu.

§ 10

Zwroty i wymiana towaru

1. Umową Sprzedaży objęte Produkty typu Outlet. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Produktu. 

2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z opisem, wadliwego (wada ukryta), uszkodzonego klientowi przysługuje zwrot lub możliwośc wymiany towaru.

3. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu zakupu – paragonu, który jest podstawą do dokonania zwrotu. Paragony dołączamy w paczce lub pod etykieta kurierską.

4. Towary odsyłane w ramach procedury zwrotu należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu. Po otrzymaniu zwróconego towaru i potwierdzeniu jego wadliwości zwracamy równowartość wpłaconej kwoty w terminie 14 dni, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

5. Jako Outlet dajemy 7 dni gwarancji rozruchowej na sprawdzenie produktu. Jeśli produkt jest wadliwy to klient ma 7 dni na poinformowanie nas o tym i zwrot towaru.

6. Towar, który oferujemy nie posiada gwarancji producenta.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

8. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie  niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania produku.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

10. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie należy wysłać na maila olxpoznanaska243@gmail.com

11. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem
danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe
Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w
celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu
marketingowym.

3. Odbiorcami
danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:  a. W przypadku Klienta, który korzysta w
Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub
przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu
przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie
Administratora.

b. W przypadku
Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą
płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi
obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

4. Klient ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.  

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej   zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o                      ochronie danych osobowych.